Legislatíva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL

Zákazky nad 1000 EUR

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

§ 9 ods. 9.

 
 

Dokumenty:

Sprva o vchovno-vzdelvacej innosti, jej vsledkoch a podmienkach Strednej odbornej koly pre iakov s telesnm postihnutm, so sdlom na Mokrohjskej ceste 1 v Bratislave (alej SO pre TP) za kolsk rok 2013/2014

Vron sprva Intittu pre pracovn rehabilitciu obanov so zdravotnm postihnutm za rok 2014

Vron sprva Intittu pre pracovn rehabilitciu obanov so zdravotnm postihnutm za rok 2013

Poskytovanie informci poda zkona . 211/2000 Z. z. . . . o slobodnom prstupe k informcim a o zmene a doplnen niektorch zkonov (zkon o slobode informci)

KONTRAKT - MPSVR SR: Objem prostriedkov urench na vykonvanie prpravy na pracovn uplatnenie obanov so zdravotnm postihnutm . . .

Organizan truktra IPR . . .

ORGANIZAN PORIADOK IPR . . .

Valid HTML 4.01 Transitional