VEC:

Doplnenie výzvy na predloženie ponúk- úprava termínu na predloženie ponúk „Mlieko a mliečne výrobky“ do : 27.01.2014, 12,00 hod. Ako obstarávateľ Vám týmto oznamujeme, že vo výzve zo dňa 9.01.2014 na predloženie ponúk na predmet obstarávania „ Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov“, bola vo výzve , v bode 9.1 stanovená lehota na predloženie ponúk : 20.02.2014 do 12,00 hod. Týmto Vám oznamujeme, že táto lehota bola omylom uvedená neprimerane dlhá. Vzhľadom k uvedenému Vám oznamujeme opravu tejto lehoty nasledovne : Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom : 27.01.2014 , 12,00 hod. Ostatné články predmetnej výzvy zostávajú v platnosti.

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL

Zákazky nad 1000 EUR

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

§ 9 ods. 9.

 
 

Dokumenty:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím, so sídlom na Mokrohájskej ceste 1 v Bratislave (ďalej SOŠ pre ŽTP) za školský rok 2013/2014

Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2014

Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2013

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. . . . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

KONTRAKT - MPSVR SR: Objem prostriedkov určených na vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím . . .

Organizačná štruktúra IPR . . .

ORGANIZAČNÝ PORIADOK IPR . . .

Valid HTML 4.01 Transitional