Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sa riadi zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím je verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy určené zákonom o verejnom obstarávaní.

Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní sa ustanovujú finančné limity pre tovary, služby a stavebné práce v závislosti od predpokladanej hodnoty zákazky.

 

 

 

 

 

 

 

PROFIL

Zákazky nad 1000 EUR

Nadlimitné zákazky

Podlimitné zákazky

§ 9 ods. 9.

 
 

Dokumenty:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Strednej odbornej školy pre žiakov s telesným postihnutím, so sídlom na Mokrohájskej ceste 1 v Bratislave (ďalej SOŠ pre ŽTP) za školský rok 2013/2014

Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2014

Výročná správa Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím za rok 2013

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. . . . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

KONTRAKT - MPSVR SR: Objem prostriedkov určených na vykonávanie prípravy na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím . . .

Organizačná štruktúra IPR . . .

ORGANIZAČNÝ PORIADOK IPR . . .

Valid HTML 4.01 Transitional