logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti upravuje podmienky poskytovania ochrany osobám pred neoprávneným postihom v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti a práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím je organizáciou, ktorej snahou je uplatňovanie otvorenosti voči verejnosti a podpora kvality vo vnútri systému. Preto v súlade so zákonom č. 307/2014 Z. z. boli vytvorené podmienky pre jeho realizáciu interným predpisom, platným pre zamestnancov, ako aj oznamom na webovom sídle.

V tejto súvislosti Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím oznamuje, že zodpovednou osobou, ktorá vykonáva šetrenie a preverovanie oznámení je referent personálneho oddelenia.

Zamestnanci IPR môžu podať podnet zodpovednej osobe:

  1. ústne do záznamu, alebo v podateľni IPR,
  2. elektronickou poštou prístupnou 24 hodín denne na adresu: podnety.zodpovednaosoba@iprba.sk,
  3. písomne na adresu: Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím, Mokrohájska 1, Bratislava 842 40

Dokumenty IPR:

Dokumenty ŠOŠ:

Úsek CSPR:

 

Web-Mail

Prihlásenie

Zdravotný úsek:

Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov

Klávesové skratky

Mapa stránky

Tel.: +421 908 045 859

web@iprba.sk