logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Aktuality

Podporné zhromaždenie, 7. máj 2013

Rada Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku rozhodla o usporiadaní zhromaždenia zamestnancov školstva na podporu svojich oprávnených požiadaviek.

Zhromaždenie, ktorého sa zúčastnia odborári a zamestnanci školstva z celého Slovenska, sa uskutoční dňa 7. mája 2013 od 13:00 hod. pred budovou Národnej rady Slovenskej republiky v čase rokovania výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport o správe o stave školstva na Slovensku

Hlavným cieľom zhromaždenia je podpora požiadaviek OZ PŠaV na Slovensku, najmä podpora zakotvenia požiadavky na každoročné zvyšovanie finančných prostriedkov do školstva o 0,3 % HDP do správy o stave školstva na Slovensku, ktorou sa bude zaoberať parlament. Táto základná požiadavka, ktorá v súčasnom texte správy chýba, znamená navyšovanie finančných zdrojov do školstva zo štátneho rozpočtu každoročne o 140 mil. € pre regionálne školstvo a 60 mil. € pre vysoké školstvo. Bez finančného zabezpečenia sa mnohé navrhované systémové zmeny v školstve nedajú realizovať.

OZ PŠaV na Slovensku verí, že takýmto spôsobom opätovne upozorní vládu SR, parlament a celú spoločnosť na dlhodobo pretrvávajúce a neriešené problémy v slovenskom školstve a pomôže podporiť uskutočnenie potrebných krokov na ich nápravu.

Rada OZ PŠaV na Slovensku

Zhromaždenie


 

 

Výzva delegátov konferencie predsedov základných odborových organizácií združených v SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb ministerke zdravotníctva SR

a) My, delegáti konferencie predsedov základných odborových organizácií Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb dôrazne vyzývame ministerku zdravotníctva SR k spracovaniu návrhu zákona pre odmeňovanie všetkých zamestnancov v zdravotníckych zariadeniach. Požadujeme zintenzívnenie prác na spoločnom zákone tak, aby nadobudol účinnosť najneskôr od 1. januára 2014. Tento Váš verejný prísľub odznel v septembri 2012 na stretnutí zástupcov profesijných, zamestnávateľských, stavovských a odborových organizácií.

b) Vítame postupné legislatívne riešenie mzdových požiadaviek lekárov, ktorým tarifná zložka mzdy bola od januára 2013 oproti predchádzajúcemu roku zvýšená takmer o 17 % u lekárov bez špecializácie a o vyše 21 % u lekárov so špecializáciou. Poukazujeme však na neriešenie rovnako oprávnených mzdových nárokov všetkých ostatných kategórií zamestnancov.

c) Ďalej žiadame legislatívne zabezpečiť uhrádzanie ošetrovateľských výkonov v zariadeniach sociálnych služieb zo zdrojov povinného zdravotného poistenia.

d) Žiadame, aby ministerka presadzovala zachovanie právnej subjektivity pre Regionálne úrady verejného zdravotníctva pri reforme štátnej správy ESO 2.

V Bratislave dňa 11. apríla 2013
Delegáti konferencie predsedov ZO SOZ ZaSS

 

Na aké preventívne prehliadky má pacient nárok zo zákona

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú tieto preventívne prehliadky:
1. Deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia do jedného roku veku u pediatra, z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku.

2. Jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u pediatra.

3. Jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 18 rokov veku raz za dva roky u pediatra.

4. Jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky u všeobecného lekára alebo u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast.

5. Preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku dva razy v roku u zubného lekára.

6. Jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára.

7. Dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára.

8. Jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u gynekológa.

9.Jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť týždňov po pôrode u gynekológa.

10. Jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku od 50 rokov veku raz za tri roky u urológa.

11. Jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív, raz za rok u všeobecného lekára alebo u lekára so špecializáciou v odbore všeobecná starostlivosť o deti a dorast.

12. Podľa zákona sa uhrádza aj preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva u poistencov vo veku nad 50 rokov raz za 10 rokov a u poistencov so zvýšeným rizikom ochorenia na rakovinu hrubého čreva a konečníka raz za 5 rokov. Preventívnu prehliadku vykonáva gastroenterológ alebo lekár s certifikátom v certifikovanej pracovnej činnosti - diagnostická a intervenčná kolonoskopia.

13. Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov raz za rok v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo. Zdroj: VŠZP

Dokumenty IPR:

Dokumenty ŠOŠ:

Úsek CSPR:

 

Web-Mail

Prihlásenie

Zdravotný úsek:

Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov

Klávesové skratky

Mapa stránky

Tel.: +421 908 045 859

web@iprba.sk