logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Príhovor riaditeľa

"Snažme sa robiť iba veci, ktoré považujeme za správne. Možno budú nad našimi možnosťami, možno nebudeme mať na ne dostatok síl, možno nám nebude stačiť čas na ich realizáciu a možno sa nikdy nedozvieme konečný výsledok. Ale ak nebudeme robiť nič, alebo ak si nájdeme dôvody, prečo tie správne veci neuskutočniť, potom nielenže nič poriadne neurobíme, ale nebudeme ani šťastní."

Mahatma Ghandi

Ľudí často zasiahnu rany osudu, trápia ich choroby a postihnutia či už vlastné alebo ich blízkych. Neraz si kladú otázku: "Prečo to práve mňa muselo postihnúť?!... Aká je v tom spravodlivosť?" Hľadajú riešenie svojho problému, cesty, ktoré by ich vyviedli z ich strastiplného stavu. Očakávajú pomoc, pretože si sami nevedia poradiť. Som presvedčený že kvalifikované odpovede na tieto otázky im môže poskytnúť predovšetkým komplexná rehabilitácia.

Každé zdravotné postihnutie s trvalými následkami si vyžaduje prístup zameraný nielen na obnovenie postihnutých fyziologických funkcií, ale aj na úpravu psychosociálnych funkcií, ktorej hlavným cieľom je integrácia postihnutej osoby do bežných spoločenských štruktúr a vzťahov. Model takejto komplexnej rehabilitačnej starostlivosti predpokladá skúsených odborníkov v rehabilitačnej medicíne - lekárov, fyzioterapeutov, rehabilitačných pracovníkov, psychológov, logopédov, ale aj sociálnych pracovníkov, ktorí sú spoľahlivo zorientovaní v problematike dlhodobej sociálnej rehabilitačnej starostlivosti. Koordinácia rehabilitačných postupov s cieľom obnoviť postihnuté funkcie, a znovu nastoliť narušenú rovnováhu psychosociálnych funkcií predstavujú základné piliere tohto modelu, ktorý uskutočňujeme v našom inštitúte.

Naším cieľom je pomôcť každému z našich klientov, aby sa napriek svojím zdravotným obmedzeniam dopracoval k samostatnému, nezávislému spôsobu života a znovu nadobudol svoju osobnú dôstojnosť. Ide vlastne o znovuodkrývanie hodnoty jednotlivých ľudí a ich osobnostných predpokladov, ktoré sú také dôležité pre nich aj pre spoločnosť.

 

PhDr. Dušan Piršel

riaditeľ IPR Bratislava

 

Vážení návštevníci našej webovej stránky,

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím v Bratislave (IPR) má viac ako 50 ročnú tradíciu. Naše zariadenie má celoslovenskú pôsobnosť. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom a úlohou odbornej a profesionálnej starostlivosti a prípravy v našom zariadení je vytvoriť pre účastníkov – občanov so zdravotným postihnutím všetky predpoklady, aby po jej úspešnom absolvovaní mohli sa aktívne uplatniť na trhu práce. Ako jediné špecializované zariadenie na Slovensku poskytuje komplexnú sociálnu a pracovnú ale čiastočne aj liečebnú rehabilitáciu a starostlivosť občanom so zdravotným postihnutím. Zariadenie má vybudovaný bezbariérový prístup.

Hlavnú súčasť Inštitútu pre pracovnú rehabilitáciu tvoria:

Do činnosti SOŠ pre ŽTP sa prijímajú žiaci so zdravotným postihnutím vo veku od 15 rokov. Ide spravidla o činnosť v oblasti prípravy mladých i dospelých ľudí so ZP na povolanie v štruktúre 3-ročných učebných odboroch, 4-ročných študijných odboroch, 2-ročného nadstavbového a pomaturitného štúdia . Súčasťou komplexnej prípravy v SOŠ pre ŽTP je taktiež prípravná trieda, ktorá trvá jeden rok a pomáha uchádzačom o štúdium zvládnuť vedomostné prekážky, ktoré im neumožnili zaradenie sa do učebného odboru. Neoddeliteľnou súčasťou sú zabezpečované služby starostlivosti a pomoci v oblasti sociálnej, zdravotno - preventívnej, a psychologickej.
Treba si uvedomiť, že žiak - študent a jeho rodič sú vlastne zákazníci. Znamená to, že škola musí napĺňať ich požiadavky na kvalitu vzdelania. Spokojný študent a spokojný rodič znamená spokojný zákazník, ktorý určite ocení naše kvalitné výchovno-vzdelávacie služby.
V rámci oblasti starostlivosti o občanov so zdravotným postihnutím v našej spoločnosti si riešenie problémov ľudí tejto kategórie žiada systém poskytovaných služieb neustále zdokonaľovať a to tak, aby tieto boli dostupné pre každého občana so zdravotným postihnutím. Nezištne sa to dotýka aj zavádzania nových foriem a metód práce v našom IPR. Cieľ práce v IPR sa v súčasnom období neorientuje iba cestou prípravy žiakov na povolanie a jej úspešné ukončenie, ale aj ďalšieho pôsobenia a úspešného uplatnenia sa našich absolventov na trhu práce. K tomuto účelu je pri IPR vytvorený samostatný úsek „Centrum sociálnej a pracovnej rehabilitácie“. Tento úsek zabezpečuje bezplatne činnosti v rámci informačno – poradenských služieb, testovania a overovania zostatkového pracovného potenciálu klientov cestou rôznych sociálnych a rehabilitačných programov, ako aj aktivít, zameraných na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri zamestnávaní sa na trhu práce a zamestnávateľom. Jeho činnosť je úzko prepojená taktiež z úsekom praktického vyučovania SOŠ pre ŽTP IPR, hlavne v oblasti ďalšieho vzdelávania a zvyšovania si kvalifikácie klientov a pracovnej terapie.
V záujme naplnenia našich ako aj celospoločenských cieľov aktívne spolupracujeme s organizáciami a inštitúciami, zameranými na starostlivosť o občanov so zdravotným postihnutím – úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny, zväzmi a združeniami pre rôzne druhy postihnutia, chránenými dielňami a pod. Veľmi úzka spolupráca v rámci úseku SOŠ pre ŽTP je s autoškolou pre získanie vodičského oprávnenia, aj na upravených vozidlách, s Cechom zlatníkov a klenotníkov Bratislavy a okolia, s Celoslovenským zväzom knihárov, Slovenským zväzom telesne postihnutých a pod.
Snahou pracovníkov IPR Bratislava je neustále zdokonaľovať a zefektívňovať svoju prácu, zameranú na pomoc občanom so zdravotným postihnutím pri ich príprave, ako aj pomoci uplatnenia sa na trhu práce.
Postihnutým totiž súcit nestačí oni potrebujú predovšetkým prácu.
V súčasnom období v tomto smere prebieha v IPR transformačný proces predovšetkým na úsekoch SOŠ a CSPR.
Podrobnejšie informácie o tom komu IPR slúži, o hlavných činnostiach, konkrétnych službách, ktoré poskytujeme vrátane informácii zo života našich žiakov v SOŠ pre ŽTP, kontaktných adries, CSPR a ďalších informáciách sa dozviete na ďalších častiach našej webovej stránky.

PhDr. Dušan Piršel

riaditeľ IPR Bratislava

 

Dokumenty IPR:

Dokumenty ŠOŠ:

Úsek CSPR:

 

Web-Mail

Prihlásenie

Zdravotný úsek:

Kontakt

Vyhlásenie o prístupnosti

Ochrana osobných údajov

Klávesové skratky

Mapa stránky

Tel.: +421 908 045 859

web@iprba.sk