logo inštitútu

Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov
so zdravotným postihnutím

Vážení rodičia!

Občianske združenie „BEZ BARIÉR pri Inštitúte pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím si Vás touto formou dovoľuje oboznámiť so spôsobom, ako pomôcť škole (SOŠ pre žiakov s TP), ktorá je súčasťou Inštitútu, ktorú navštevuje Vaše dieťa.

Každý z nás je platiteľom dane – daňovníkom.

V súčasnosti nám – daňovníkom umožňujú platné právne predpisy určiť subjekt – právnickú osobu (podľa ustanovenia príslušného zákona), v prospech ktorej môže daňovník poukázať sumu, zodpovedajúcu 2 % zaplatenej ročnej dane (3% v prípade dobrovoľníkov). Táto daň za rok 2016 bola už Vami zaplatená, ak ste zamestnanec alebo bude zaplatená, ak ste podnikateľ.

Váš finančný príspevok zodpovedajúci 2 % zaplatenej ročnej dane(3% v prípade dobrovoľníkov)Vami zaplatenej dane bude daňovým úradom poukázaný na účet nášho Občianskeho združenia „BEZ BARIÉR“, avšak len vtedy, ak riadne a včas vyplníte priložené tlačivá „vyhlásenie o poukázaní sumy a potvrdenie o zaplatení dane z príjmov (ktoré musí byť potvrdené od zamestnávateľa“ a odovzdáte ho na príslušný daňový úrad podľa miesta bydliska, resp. pošlite vyplnené tlačivá po Vašom dieťati, ktoré to odovzdá na sociálny referát IPR.

1. Ak ste daňovník – zamestnanec a nebudete daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb podávať sám:
a) požiadajte do 15. februára 2017 Vášho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
b) požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie priloženého tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“
c) vyplňte priložené tlačivo „Vyhlásenie“.
- Vyhlásenie môžete vystaviť v jednom roku len pre jednu právnickú osobu (prijímateľa).
- Ak je podiel 2 % Vami zaplatenej dane nižší ako 3,32 €, túto možnosť nemôžete využiť vôbec.
d) najneskôr do 02. 05. 2017 doručte (osobne alebo poštou) vyplnené „Vyhlásenie“ spolu s „Potvrdením o zaplatení dane“ na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.

2. Ak ste daňovník – podnikateľ, právnická osoba daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb a právnických osôb si budete podávať sám:
a) 31. 3. 2017 – je posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci daňového priznania sa poukazujú aj 2% percentá z dane.
b) vyplnené Daňové priznanie doručte na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska.
c) Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!
Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2% v termíne na podanie daňového priznania.

Nezabudnite, že o takúto finančnú pomoc pre školu, ktorú navštevuje Vaše dieťa, môžete po- žiadať aj Vašich rodinných príslušníkov, kolegov a známych, pretože čím viac daňovníkov poukáže na účet nášho občianskeho združenia sumu zodpovedajúcu podielu 2 % zaplatenej dane, o to viac finančných prostriedkov budeme môcť použiť na skvalitnenie vyučovacieho procesu, poskytovanie sociálnej pomoci žiakom zo sociálne slabých rodín, dotovanie lyžiarskych kurzov, kurzov na ochranu zdravia človeka a prírody, skvalitnenie zdravotno-rehabilitačných služieb, odborné a vzdelávacie exkurzie, zabezpečenie študentských súťaží rôzneho charakteru, oceňovanie úspešných študentov, vydávanie študentského časopisu a iné.

Finančné prostriedky Občianskeho združenia „Bez bariér“ boli a sú použité na:

Prílohy:

Tlačivá

1.) Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (PDF)

2.) Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti (PDF)

V prípade nedostatku formulárov, ich môžete rozmnožiť a poskytnúť iným.

Ďakujeme, že i Vy patríte medzi rodičov, ktorým nie sú ľahostajné podmienky vzdelávania našich detí a že i Vy ste touto formou – Vašim finančným príspevkom – prispeli k ich skvalitneniu.

Dôležité dokumenty a odkazy:

Webmaster: web@iprba.sk